Responsive image
« Tillbaka

Medborgargolvets sju byggstenar

1. Varje medborgare äger rätt till sin frihet.
Varje myndig medborgare äger makten över sitt liv. Varje myndig medborgare har rätt att gå ut när hen vill, resa fritt och bosätta sig var hen vill i landet, samt i övrigt fritt få forma och styra över sitt liv.

2. Varje medborgare behandlas jämlikt av staten.
Varje medborgare äger samma rätt att oinskränkt röra sig fritt i samhället och ta del av vad det har att erbjuda. Varje medborgare har samma rätt till utbildning och att söka jobb. Det innebär också varje medborgares oinskränkta rätt att söka och få vård. Alla är lika inför lagen och ingen medborgare får diskrimineras eller förtryckas.

3. Varje medborgare äger rätt till integritet och grundtrygghet.
Varje medborgare har rätt till sin egen kropp, rätten till hälsa, liv och personlig integritet, samt rätt att inte hamna i fattigdom. Varje medborgare äger även rätt att inte hamna i förnedring eller förnedrande situationer för att få sin grundtrygghet verkställd. Denna rätt gäller oavsett ålder eller livssituation.

4. Staten säkrar medborgarna på golvet.
Staten ändrar de lagar och regler som förhindrar att alla medborgare omfattas av denna rätt. Det är staten som har det slutgiltiga ansvaret för att ingen faller igenom golvet när det gäller de medborgerliga rättigheterna. När staten tillgodosett att alla medborgare omfattas av golvet så ligger det också på statens ansvar att ta bort eventuella hinder för att detta ska bli verklighet, som det kommunala självstyret eller andra förtryckande myndighetsstrukturer.

5. Medborgare får ovillkorligen stöd.
Staten garanterar varje medborgares rätt till frihet, jämlikhet och trygghet genom att ge stöd till de som har behov av det. Detta ges som ett ovillkorat kontantstöd. Stödet måste vara av sådan storlek att medborgaren inte riskerar psykisk eller fysisk ohälsa och serviceinsatserna blir av hög kvalitet. För att förhindra att människor fastnar på basbeloppsnivå krävs även insatser för att öppna upp arbetsmarknaden.

6. Rätten till makt över stödet.
Den som behöver olika stöd har själv makt över insatsen som ges samt vem som ger insatsen. Den enskilda medborgaren har full kontroll över det kontantstöd som denne får för olika serviceinsatser, makt att välja hur stödet ska vara utformat och vem som ska ge stödet. Behöver medborgaren hjälp med vägledning och annat stöd för att kunna ha denna makt, så ska sådant stöd ges.

7. Bygg golvet först.
Stöden som inkluderas i golvet är kopplat till människors grundläggande rättigheter och behov. Det betyder att dessa behov måste tillgodoses innan bidrag eller subventioner som har till uppgift att underlätta för att medborgare som redan befinner sig på golvet ska få en förenklad vardag. Sådana bidrag och subventioner får bara förekomma om golvet är stabilt och inkluderar alla.

 

Dela Medborgargolvet

STIL Logga Copyright © 2014 STIL